Ahli Kitab adalah Ahli Quran, Ahli Injil, Ahli Taurat, Ahli Zabur

http://mahyosof.blogspot.com/2017/06/ahli-kitab-adalah-ahli-quran-ahli-injil.html
3:113. Tidaklah mereka semua sama; sebahagian daripada ahli Kitab (Ahli Quran, Ahli Injil, Ahli Taurat, Ahli Zabur) adalah satu umat yang tegak, yang baca ayat-ayat Allah pada tengah malam, dan sujud. 
98:1 Orang-orang kafir yakni ahli Kitab (Taurat, Injil dan Quran) dan orang-orang musyrik (orang kafir musyrik arab mekah) tidak akan meninggalkan (agamanya) sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata,

Ahli Kitab Orang Arab menafsirkan yaitu orang Yahudi
https://www.youtube.com/watch?v=kuf2r1V7vZg
5:12 Dan sesungguhnya Allah telah mengambil perjanjian (dari) Bani Israil dan telah Kami angkat diantara mereka 12 orang pemimpin dan Allah berfirman: "Sesungguhnya Aku beserta kamu, sesungguhnya jika kamu mendirikan shalat dan menunaikan zakat serta beriman kepada rasul-rasul-Ku dan kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik sesungguhnya Aku akan menutupi dosa-dosamu. Dan sesungguhnya kamu akan Kumasukkan ke dalam surga yang mengalir air didalamnya sungai-sungai. Maka barangsiapa yang kafir di antaramu sesudah itu, sesungguhnya ia telah tersesat dari jalan yang lurus.
5:13 karena mereka melanggar janjinya, Kami kutuki mereka, dan Kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka merubah perkataan (Allah) dari tempat-tempatnya, dan mereka (sengaja) melupakan sebagian dari apa yang mereka telah diperingatkan dengannya, dan kamu (Muhammad) senantiasa akan melihat kekhianatan dari mereka kecuali sedikit diantara mereka (yang tidak berkhianat), maka maafkanlah mereka dan biarkan mereka, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.

Di makian akibat kekafiran dan kezaliman kaum bani Israel, mak, Allah telah mengutuk mereka, Allah menjadikan orang-orang Arab tersebut, hatinya keras membatu, mereka suka merubah perkataan-perkataan Allah daripada tepatnya, dimana hal itu mereka lakukan didalam Al-Quran, cara orang-orang Arab merubah perkataan-perkataan Allah daripada tepatnya, yaitu, dengan menambahkan Asbabunnuzulkomintar, dan cacatan kaki didalam Al-Quran, sehingga dengan adanya tambahan tersebut, akan berubah maksud dan tujuan dalam ayat tersebut, 
Dimakian pula pahaman tentang siapakah ahli Kitab itu, selama ini umat Islam memahami bahwa yang dimaksukan dengan Ahli Kitab itu adalah Ahli Kitab Taurat, Ahi Kitab Zabur, dan Ahl-Kibat Injil
Bagitulah penjelasan yang ada cacatan kaki Al-Quran, untuk itu, marilah kita buktikan kebenaran penjelasan tersebut, Ahli Kitab adalah mereka dengan secara kusus mempelajari kitab Allah, maka, mereka itu adalah  Ahli Kitab Taurat, Ahi Kitab Zabur, Ahl-Kibat Injil, dan Ahli Kitab Al-Quran, sebagaimana hal ini ditegaskan Allah didalam firmanya:
5:68  Katakanlah: "Hai Ahli Kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikitpun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil, dan Al Quran yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu". Sesungguhnya apa yang diturunkan kepadamu (Muhammad) dari Tuhanmu akan menambah kedurhakaan dan kekafiran kepada kebanyakan dari mereka; maka janganlah kamu bersedih hati terhadap orang-orang yang kafir itu.

Jadi yang dimaksukan dengan Ahli Kitab Al-Quran itu adalah para Ustaz, para Kiay, atau yang biasa di Indonesia disebut dengan Ulamak,

*******
Penceramah Malaysia
1:7 (yaitu) Jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka; bukan (jalan) mereka yangdimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat.

Jalan yang Tuhan marah Ulama Islam menafsirkan Yahudi 
https://www.youtube.com/watch?v=-HPVptjlk8A
Ulamak Islam menyesatkan umat Islam
https://www.youtube.com/watch?v=6PnwQoEBVgI
Ulamak Islam buat Majlis mempertahankan kitab lama yang ada Hadis Palsu
https://www.youtube.com/watch?v=PgxD5_MNJjk

******
Sambungan penceramah Indonesia diatas tadi:
Perbuatan-perbuatan para Ahli Kitab banyak sekali di firmankan Allah didalam Al-Quran, diantar satu kepada para Ahli Kibat, di firman Allah dalam surah al Maedah ayat 77:
5:77 Katakanlah: "Hai Ahli Kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan (melampaui batas) dengan cara tidak benar dalam agamamu. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang telah sesat dahulunya (sebelum kedatangan Muhammad) dan mereka telah menyesatkan kebanyakan (manusia), dan mereka tersesat dari jalan yang lurus".

Itulah takdir Allah kepada para Ahli Kitab, mereka sebenarnya tersesat dari jalan yang lurus, dan mereka menyesatkan umat manusia, karena itu lah, mengapa Allah telah menetatapkan takdir Allah bagi Ahli Kitab dalam surah Al-Bayyinah ayat 6 : 
98:6 Sesungguhnya orang-orang yang kafir yakni ahli Kitab dan orang-orang yang musyrik (akan masuk) ke neraka Jahannam; mereka kekal di dalamnya. Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk.

Karena pebuatan orang-orang Arab dan para Ulamak banyak di firman Allah dalam Al-Quran, maka mereka dengan sengaja menyesatkan umat Islam dari jalan Allah, yaitu dengan cara menulis kitab sebagai pengganti kitab Allah, serta pengganti perintah Allah dengan mengerjakan yang tidak diperintahkan, Allah berfirman:
2:79 Maka kecelakaan yAng besarlah bagi orang-orang yang menulis Al Kitab dengan tangan mereka sendiri, lalu dikatakannya; "Ini dari Allah", (dengan maksud) untuk memperoleh keuntungan yang sedikit dengan perbuatan itu. Maka kecelakaan yang besarlah bagi mereka, akibat apa yang ditulis oleh tangan mereka sendiri, dan kecelakaan yang besarlah bagi mereka, akibat apa yang mereka kerjakan.

Dimakianlah, orang-orang Arab dan para Ulamak, mereka menyesatkan umat Islam dari jalan Allah, dimana semuatu mereka lakukan demi kemewahan dan kenikmatan hidup di dunia semata
******
Ceramah Malaysia
Colongan Penceramah ini Iaitu Ustaz-ustaz cari makan Guna Agama dimasjid dan disurau

Beza dengan golongan Liberal mereka tidak guna agama untuk cari makan baik dimasjid atau pun disurau
https://www.youtube.com/watch?v=eABR9UMBpWg

********
Sambungan penceramah Indonesia diatas tadi:
itulah golongan yang dikutuk dan dilaknak Allah, mereka itu adalah satu kaum bani Israel atau bangsa Arab, dua, Ahli Kitab Al-Quran atau UstazKiay, atau di sebut dengan Ulamak, semua adalah perbuatan mereka yang menyesatkan umat Islam dari jalan Allah, mereka telah membuat mungkar terhadap Allah, 

Dimakianlah apa yang telah saya sampaikan, semuga mendapat munafaat bagi Anda, dapat kembali kejalan Allah, berimanlah kepada hanya kitab Allah atau Al-Quran, bacalah Al-Quran dengan sebenar-benarnya apa adanya ayat dan yakinlah dengan ayat itu dan bertakwalah kepada Allah, yaitu dengan murnikan ketaatan dalam dengan beribadah kepadaNya, akhir kata, Wabillah walhidayah wassalaamualaikum warahmatullah wabarakatuh.
Tun Mahdhir kata, 'Saya baca, kaji al-Quran sepanjang masa'
https://www.youtube.com/watch?v=PO2AHZGIrUY
*****
Inilah surah Al-Bayyinah ayat 1-8 : 
98:1 Orang-orang kafir yakni ahli Kitab (Taurat, Injil dan Quran) dan orang-orang musyrik (orang kafir musyrik arab mekah, mengatakan bahwa mereka) tidak akan meninggalkan (agamanya) sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata,
98:2 (yaitu) seorang Rasul dari Allah (Muhammad) yang membacakan lembaran-lembaran yang disucikan (Al Quran),
98:3 di dalamnya terdapat (isi) Kitab-kitab yang lurus.
98:4 Dan tidaklah berpecah belah orang-orang yang didatangkan Al Kitab (kepada mereka) melainkan sesudah datang kepada mereka bukti yang nyata.
98:5 Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus.
98:6 Sesungguhnya orang-orang yang kafir yakni ahli Kitab dan orang-orang yang musyrik (akan masuk) ke neraka Jahannam; mereka kekal di dalamnya. Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk.
98:7 Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan yang baik, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk.
98:8 Balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah surga ´Adn yang mengalir di bawahnya sungai-sungai; mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridha terhadap mereka dan merekapun ridha kepada-Nya. Yang demikian itu adalah (balasan) bagi orang yang takut kepada Tuhannya.
*******
3:113. Tidaklah mereka semua sama; sebahagian daripada ahli Kitab adalah satu umat yang tegak, yang baca ayat-ayat Allah pada tengah malam, dan sujud. 
3:114. Mereka percayai Allah dan Hari Akhir, dan menyuruh yang baik dan melarang yang mungkar, dan mereka bersegera dalam kebajikan; mereka itu orang-orang salih.
3:115. Dan apa sahaja kebaikan kamu buat, tidaklah kamu akan tidak dihalangi (menerima pahlanya); dan Allah tahu orang-orang bertakwa. 
3:116. Sesungguhnya orang-orang tidak percaya, harta benda mereka tidak akan berguna bagi mereka, dan tidak juga anak-anak mereka sedikit pun terhadap Allah; mereka itu penghuni-penghuni Api, di dalamnya tinggal selama-lamanya. 
3:117. Persamaan apa yang mereka nafkahkan dalam kehidupan dunia ini seperti persamaan angin yang sangat sejuk, yang menimpa tanaman kaum yang menzalimi diri-diri mereka sendiri, lalu ia musnahkannya; Allah tidak menzalimi mereka, tetapi diri-diri mereka sendiri mereka zalimkan.


********
3:64. Katakanlah, "Wahai ahli Kitab, marilah kepada satu kata yang sama, antara kami dan kamu, bahawa kita tidak sembah melainkan Allah, dan bahawa kita tidak sekutukan sesuatu dengan-Nya, dan jangan sebahagian kita ambil sebahagian lain sebagai pemelihara-pemelihara, selain daripada Allah." Dan jika mereka berpaling, katakanlah, "Saksilah bahawa kami adalah muslim (berserah diri kepada Tuhan)."
5:69. Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, Shabiin dan orang-orang Nasrani, siapa saja (diantara mereka) yang benar-benar baik, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.
2:62 Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Shabiin, siapa saja diantara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, hari kemudian dan berbuat kerja baik, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka, tidak ada kekhawatiran kepada mereka, dan tidak (pula) mereka bersedih hati.
2:81 (Bukan demikian), yang benar: barangsiapa berbuat dosa dan ia telah diliputi oleh dosanya, mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.
2:82 Dan orang-orang yang beriman serta berbuat baik, mereka itu penghuni surga; mereka kekal di dalamnya.Share on :
Ahli Kitab adalah Ahli Quran, Ahli Injil, Ahli Taurat, Ahli Zabur
Ahli Kitab adalah Ahli Quran, Ahli Injil, Ahli Taurat, Ahli Zabur
Reviewed by Dylan Heyes
Published :
Rating : 4.5

Tidak ada komentar:

Posting Komentar